"Bazı şeylere geç kalmak bir son değil, başlangıçtır"Zekeriya EFİLOĞLU

NEDİR? DİĞER

Sivil Toplum Nedir?

Sivil Toplum Nedir?

Feodalitenin çözülüşü sürecinde, Batı Avrupa'da on ikinci yüzyıldan itibaren şehirlerin yeniden önem kazanmasıyla birlikte, şehir hayatını düzenleyen Roma Hukuku (Corpus Juris Civilis) yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Yani sivil toplumdaki sivilin kökü, şehir hayatının beraberinde getirdiği hakları ve yükümlülükleri ifade eder.

Şehirlerle birlikte ticaretin gelişmesi sürecinde, feodal asillerin üretken sınıfın ticaretinden faydalanmaları çerçevesinde, asillerle şehir ahalisi arasında, asillerin şehir hayatına karışmamaları, şehirlerin kendi askeri güçlerini örgütlemeleri, hukuk kurallarının şehrin belirlediği şekilde uygulanması konularında uzlaşma yapıdı. Bu süreçte şehir ahalisi, güvenliklerini sağlamak için krallıkların oluşmasını desteklediler. Bu bağlamda, sivil toplumun devlet alanı dışında ayrı bir alan olarak kabul görmesi on sekinci yüzyıldan sonra oluşmuştur.

Aristo ile başlayıp modern toplumdaki doğal hukukla devam eden geleneğe kadar sivil toplum kavramı, devletle özdeş anlamda kullanılmıştır. Sivil toplum bireylerin kamusal alanda bir dizi hak ve yükümlülüklerle donatıldıkları bir alan olarak kabul ediliyordu. Bu tanım on sekinci yüzyılda sözleşmeci düşüncelerin temelini oluşturmaktadır. Hegel'e göre sivil toplum, on sekinci yüzyıl Avrupa'sında özellikle "1789 Fransız İhtilali" ile birlikte gelişen modern ulusal devletin bir yönünü oluşturmaktadır.

Bu anlamda sivil toplum, bireysel ihtiyaçları karşılamayı ve bireysel hakları korumayı prensip edinen ulusal devletin siyasal ve legal çerçevesinde gelişen uzmanlaşmış kurallar, kurumlar, kuruluşlar ile grupların pratiklerinin ve davranışlarının karmaşık bir ağını oluşturur. Sivil toplum aynı zamanda medeni kanunun da içerisinde yer alır.

 

İLGİLİ YAZILAR: